Connectivity is key, groen ondernemen onvermijdelijk

Op 23 en 24 mei vond Datacentres 2012 plaats in het Acropolis congrescentrum Nice, Frankrijk. Datacentres is Europa’s grootste content-driven evenement voor eindgebruikers, telecommunicatiespecialisten, datacenter operators, cloudgebruikers, energiespecialisten, oplossingenleveranciers en andere bedrijven die actief zijn in de sector. Tijdens dit tweedaagse evenement werden de ruim 700 aanwezigen, waaronder ikzelf, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de markt. Er kwamen verschillende experts aan het woord om hun visie te geven op uiteenlopende onderwerpen uit de datacenter- en cloudsector en er werden thema’s zoals energie-efficiëntie, cloudevolutie, DCIM, marktvooruitzichten en kansen besproken. De voornaamste conclusie die uit de verschillende presentaties en rondetafelgesprekken naar voren kwam, is duidelijk dat uitdagingen op het gebied van connectiviteit centraal staan in de branche, maar dat daarnaast geen enkel datacenter zal ontkomen aan de noodzaak van groen ondernemerschap.

Green in the city
Een van de ontwikkelingen die werd geschetst tijdens het congres in Nice, is de toenemende bouw van grote single tenant datacenters buiten de grote steden. De aanwezige industryleaders op het evenement bleken echter van mening dat de multi-tenants in of bij de grote steden zullen blijven, vanwege hun connectiviteitsbehoefte. Directe aansluiting op een van de verschillende grote internet exchanges, zoals AMS-IX in Nederland, zorgt namelijk voor optimaal datatransport en dit blijft vanzelfsprekend de belangrijkste eis voor datacenters. Toch werd ook tijdens dit evenement weer benadrukt dat connectiviteit alleen niet voldoende is om de continuïteit van een datacenter te kunnen waarborgen. Om mee te kunnen blijven doen in deze sector is groen opereren namelijk een tweede eis aan het worden. Niet alleen als USP en ten behoeve van de marketingstrategie of PR, maar vooral omwille van kostenbesparing en (toekomstige) wetgeving.

Groen met renewable energy
Een belangrijke kanttekening die bij groen ondernemerschap in de datacenter-industrie geplaatst werd, is dat energie-efficiëntie alleen niet volstaat. De PUE van een datacenter is belangrijk en investeren in energiezuinige technologieën daarvoor een must, maar efficiënt en zuinig omgaan met energie is niet afdoende. Een datacenter dat energie-efficiënt is en een lage PUE heeft, kan dus nog niet direct als groen worden bestempeld. Zeker wanneer men naar de totale markt kijkt, kan de groei in het hoge energieverbruik dankzij efficiëntieslagen hooguit verminderd worden, maar daarmee wordt nog geen milieuwinst geboekt. Er werd tijdens het evenement daarom veel gesproken over het belang van renewable energy usage. Datacenters maken in dat geval gebruik van energie die afkomstig is van natuurlijke hulpbronnen zoals zon, wind, regen, getijden en geothermische warmte. Enkele grote single tenant partijen zijn bijvoorbeeld al bezig met het ontwikkelen van eigen stroomvoorzieningen of power plants, met name in de Verenigde Staten. En dat is waar we als branche uiteindelijk naartoe (moeten) willen: niet enkel het huidige energieverbruik indammen, maar juist het bestaande verbruik en de daarmee samenhangende schadelijke effecten op het milieu verminderen. Maar ook voor hen die de noodzaak van milieuvriendelijker ondernemen als datacenter voor onze toekomstige generaties niet inzien, blijven er voldoende redenen om groen te (gaan) doen. Of zoals Andrew Jay, hoofd Datacenters EMEA bij CBRE,  tijdens de conferentie aangaf: de belangrijkste drivers voor renewable energy hebben niks van doen met het milieu, maar alles met PR en kostenbesparing.

Greenwashing onwenselijk en vooral overbodig
Dat energie-efficiëntie kostenbesparend werkt, zeker op de langere termijn, is evident. Mede daardoor kan groen opereren tot een concurrentievoordeel leiden. Maar dan dient er uiteraard wel over gecommuniceerd te worden. Groen ondernemen als datacenter blijft daarom een actueel onderwerp voor PR en communicatie over het bedrijf. Toch werd ook tijdens Datacentres 2012 weer aangehaald, dat veel partijen wel praten over groen,  maar slechts een klein deel hier ook echt naar handelt. Hier schuilt het gevaar van greenwashing, waaraan velen zich schuldig blijken te maken: door bewust bepaalde gegevens te vervormen of door het één naar buiten te brengen (bijvoorbeeld een lage PUE) en het ander te verhullen (bijvoorbeeld uitsluitend gebruik van energie van kolencentrales), wordt een vertekend beeld geschetst van de mate waarin het datacenter maatschappelijk verantwoord onderneemt. Er wordt gedaan alsof. Vanwege de bestaande kostenvoordelen en de veranderende en strenger wordende overheidsregels ten aanzien van de toegestane CO2-footprint, is greenwashing niet langer alleen een onwenselijke en onethische zaak, het is ook totaal overbodig. Bedrijven verdienen namelijk simpelweg meer aan daadwerkelijke groene bedrijfsinitiatieven. Management by fear – angst voor slechte PR of sancties vanuit de overheid – is dus ook niet langer het voornaamste motief voor implementatie van groene technologieën: groen levert geld op. De prijzen van grijze stroom lopen naar verwachting de komende jaren alleen maar verder op en om gebruik te kunnen maken van renewable energy hoeft een datacenter echt niet gevestigd te zijn naast de waterval of aan een windmolenpark. Het dient alleen wel zijn stroom in te kopen bij partijen die groene energie leveren en daarnaast daadwerkelijk investeren in hernieuwbare vormen van energie.

Overige trends en ontwikkelingen
Op het gebied van energie-efficiëntieslagen blijken de populairste technologische ontwikkelingen van het moment te liggen in de scheiding van koude en warme lucht, free cooling met de buitenlucht en het hanteren van een hogere temperatuur van de standaard koude lucht. Ook modular building wint wereldwijd aan populariteit. Hiermee kunnen datacenters een hoge mate van energie-efficiëntie bereiken, omdat energievoorziening en koeling per unit geregeld kunnen worden. Zodoende kunnen technologische innovaties op dat gebied ook sneller en kosteneffectiever worden toegepast.

Door de toenemende populariteit van cloud en virtualisatie ziet men dat de stroombehoeftes per rack steeds meer verschillen. Er is daardoor ook sprake van een stijgende vraag naar High Density racks, onder andere voor gaming. De groeiende behoefte aan cloud- en virtualisatie-oplossingen zorgt er namelijk voor dat ook zwaardere storage- en netwerkoplossingen hun weg naar het datacenter vinden en dit vertaalt dit zich in veranderende stroombehoeftes per rack (de High en Low Density racks). Hardware producenten verschaffen hiervoor in toenemende mate apparatuur die geënt is op de meest milieuvriendelijke en energiezuinige processen en datacenters. Doordat onze klanten zich steeds bewuster worden van het belang van goed energiemanagement, zien we, ondanks het feit dat de totale stroombehoefte van datacenters groeit, een teruglopend stroomverbruik per klant.

Tijdens de conferentie in Nice werd ook veel gesproken over de verwachte grote groei in de vraag naar private clouds. Met name voor (lokale) overheden zijn dergelijke private clouds interessant vanwege de vertrouwelijkheid van hun data. Daarnaast is het groene karakter van een datacenter voor deze instanties van belang, omdat zij vaak strenge eisen hanteren ten aanzien van hun eigen CO2-uitstoot. Voor hen is het vaak kostbaar om een energie-efficiënte IT-oplossing binnen de eigen muren te faciliteren.

Uitdagingen voor de toekomst
De belangrijkste uitdagingen voor de ontwikkeling van de cloud-markt hebben betrekking op overheidsregels ten aanzien datatransport over landsgrenzen en ten aanzien van wet- en regelgeving omtrent CO2-emissie. Op dit moment hebben veel landen een te veel verschillende regelgeving die de handel in digitale diensten afremt.  Alhoewel Europees Commissaris Neelie Kroes zich momenteel inzet om ook dataverkeer tussen landen mogelijk te maken met haar Europees cloud-pact, mogen landen met Business Intelligence content op hun  servers of in hun cloudomgeving deze nu nog niet verspreiden over landsgrenzen. Pas wanneer er sprake is van vrij dataverkeer kan het maximale potentieel van de cloud-technologie bereikt worden.

Ook de regelgeving omtrent CO2-uitstoot zorgt op dit moment voor discrepantie in de datacenter-markt, omdat regelingen en maatregelen per land verschillen. Daar waar datacenters in sommige landen bijvoorbeeld met hoge belastingtarieven en heffingen gestraft worden op het moment dat zij niet aan de door de regering gestelde norm voldoen, gelden in Nederland enkel stimuleringsmaatregelingen voor datacenters die uitstoot-verlagende maatregelen nemen. Dit zorgt voor grote verschillen in de mate waarin datacenters internationaal gezien groen opereren en de kostprijs die voor de datacenters geldt. De stimuleringsregelingen in Nederland en de energie-efficiëntie die wij met ons datacenter hebben bereikt, brengt ons op dit moment in een gunstige positie, omdat wij hierdoor een concurrerende prijs kunnen hanteren. Nederlandse ondernemers hebben er dus baat bij om groen te leren denken. Niet alleen om op die manier van de verschillende belastingvoordelen te kunnen profiteren, maar ook om internationaal te blijven concurreren.


Eric Boonstra is managing director van EvoSwitch “Next Generation Datacenters”. EvoSwitch heeft een hypermodern en zwaar beveiligd datacenter in de regio Amsterdam dat geheel CO₂-neutraal opereert. EvoSwitch biedt zeer betrouwbare, wereldwijde connectiviteit dankzij de samenwerking met vrijwel alle grote telecomproviders (carriers) en de belangrijkste Internet Exchanges, waaronder AMS-IX, het grootste internetknooppunt ter wereld.

Foto: Bas Losekoot Photography