Hostingvoorwaarden review: Domeinnamen en IP-adressen

Drie hostingbedrijven die werken met zelfgemaakte voorwaarden krijgen gratis nieuwe van ons, in ruil voor een openbare review van de voorwaarden die ze nu hanteren. De komende weken zullen we één of twee berichten plaatsen waarbij we steeds een ander aandachtspunt uitlichten omtrent algemene voorwaarden, en dan de voorwaarden van de drie deelnemende hosters er naast leggen om te zien wat er beter kan. Deze week aandacht voor het onderwerp Domeinnamen en IP-adressen. Bemiddelt u bij de aanvraag? Waar is de klant dan aan toe?

Domeinnamen verschillen op een belangrijk punt van hosting sec. Bij hosting is de hoster zelf de contractspartij (ook als hij feitelijke hosten uitbesteedt of inkoopt), zodat bij problemen de hoster aansprakelijk is. Bij domeinnamen doet de klant zaken met de registry (zoals SIDN). De hoster is een bemiddelende partij; hij sluit de overeenkomst maar is er geen partij bij. Daarmee krijgt hij een bijzondere positie, want hij kan wél aansprakelijk zijn als er iets misgaat bij het sluiten van die overeenkomst.

De hoster is dan weer wél partij bij de diensten die betrekking hebben op het actief houden van de domeinnaam. Zo zal die domeinnaam gekoppeld moeten worden aan een website. Als dat niet werkt, komt dat op het bordje van de hoster te liggen.

Daar komt bij dat de hoster de facturen voor de domeinnaam geïncasseerd moet zien te krijgen. Als dat niet lukt, is het lastig want hij kan niet zomaar opschorten of opzeggen omdat hij bij domeinnamen gebonden is aan de regels van de uitgevende registry.

N+1 Internet Solutions

N+1 heeft een apart artikel dat regelt hoe zij omgaat met domeinnamen. Hierin maakt ze duidelijk dat niet zij maar de registries deze uitgeven:

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Deze clausule is zeer gebruikelijk en hier valt dan ook weinig op aan te merken.

Men vervolgt met een bewijsartikel dat een veel voorkomend probleem adresseert:

Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

Het wil nog wel eens voorkomen dat de hoster alvast factureert terwijl de aanvraag nog in behandeling is. Als de aanvraag dan misgaat, kan de klant stellen dat hij door de factuur er vanuit mocht gaan dat dit niet meer kon gebeuren. Met dit artikel pareert men dat verweer. (Natuurlijk zal het geld wel terug moeten als de bemiddeling is mislukt.)

Omdat over domeinnamen nog wel eens claims van derden willen komen (met name bij merkinbreuk), eist N+1 een aparte vrijwaring hierop:

… Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks geen bemiddeling heeft verleend.

Met de bijzin “ook indien” beschermt N+1 zich ook tegen claims wanneer een domeinnaam via een ander werd geregistreerd en alleen via een website onder beheer van N+1 gebruikt wordt. Slim!

De verantwoordelijkheden van N+1 ten aanzien van domeinnamen (actief houden, verhuizen, subdomeinen kunnen aanmaken) worden niet uitgeschreven. Dat hoeft ook niet, maar het kan zo tot onduidelijkheden leiden hoe ver deze gaan. Heeft de klant bijvoorbeeld recht op een onbeperkt aantal subdomeinen? Wanneer is N+1 verantwoordelijk als de domeinnaam per ongeluk technisch wordt opgeheven?

Greenhost

Greenhost regelt haar positie omtrent domeinnamen in het artikel over aansprakelijkheid:

Greenhost verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van internetdomeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en Greenhost aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

Dit is wel wat kort door de bocht. We snappen dat Greenhost geen claims wil omdat de klant zijn domeinnaam vindt tegenvallen, maar om nu ook geen aansprakelijkheid te aanvaarden bij het “gebruik” ervan is wel érg breed geformuleerd. Stel dat de domeinnaam niet werkt, dan is dat toch echt de verantwoordelijkheid van Greenhost. Daarvoor aansprakelijkheid uitsluiten kan niet zomaar.

Wij raden dus aan om de verantwoordelijkheden duidelijk te scheiden. De keuze voor de domeinnaam is de taak van de klant, het actief houden is de taak van Greenhost. Een bepaling zoals N+1 die hanteert, zou al een heel eind helpen.

ZZPstudio

ZZPstudio regelt de aanvraag van domeinnamen ook apart, maar focust daarbij wel héél sterk op de .nl extensie:

De registratie van .nl-domeinnamen vindt plaats bij SIDN, de beheerder van de .nl-zone. Gebruiker is als Registrar aangesloten bij de SIDN en zal Opdrachtgever met betrekking tot de registratie van de domeinnaam en het verdere beheer daarvan vertegenwoordigen richting SIDN….

Pas enkele leden verderop en enigszins tussen de regels door is duidelijk dat ZZPstudio ook andere domeinnamen kan registreren:

… teneinde het betreffende register (waaronder begrepen maar niet beperkt tot SIDN) aan te passen

Dit kan wat ons betreft wel wat duidelijker. Al was het maar om discussie te vermijden welke leden nu gaan over .nl domeinnamen en welke leden over iets anders.

Verder wijst ZZPstudio als enige in haar algemene voorwaarden expliciet op de voorwaarden van SIDN, die deel uitmaken van de overeenkomst tussen de domeinnaamhouder (de klant van ZZPstudio) en de SIDN zelf. Het is inderdaad verplicht om bij het aanvragen van een domeinnaam de klant expliciet te wijzen op deze voorwaarden, maar het enkele noemen in de eigen voorwaarden isniet genoeg. Er zal echt een zin met hyperlink bij het bestelformulier moeten staan (net zoals de eigen voorwaarden moeten worden aangeboden).

ZZPstudio regelt haar aansprakelijkheden op een prima manier: zij is zelf verantwoordelijk voor het laten werk van de domeinnaam (zoals het een goed leverancier betaamt) maar niet als de opdrachtgever te laat is met dingen doorgeven:

Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een instructie van de Opdrachtgever of eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een bepaalde domeinnaam.

Een creatieve clausule zien we nog in lid 3:

Indien Gebruiker een nieuwe domeinnaam heeft geregistreerd voordat zij van de Opdrachtgever volledige betaling voor de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de aangevraagde domeinnaam ter beschikking en eigendom van Gebruiker totdat de volledige betaling is verricht, ongeacht de rechten die de Opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden.

Met verderop nóg een dergelijke constructie:

Indien de Opdrachtgever haar betalingsverplichting inzake een domeinnaam jegens Gebruiker niet nakomt, heeft
Gebruiker het recht zich het domein toe te eigenen en vervalt elke aanspraak van de afnemer op de betreffende
domeinnaam.

Hiermee introduceert ZZPstudio in feite een soort “eigendomsvoorbehoud” zoals dat bij fysieke goederen bestaat. Een leverancier mag zich de eigendom voorbehouden van geleverde zaken totdat is betaald. Of dat kan bij domeinnamen, is nooit bij de rechter uitgevochten.

Het is ook problematisch om een andere reden: de SIDN verbiedt het. Net zoals deze constructie, die we bij meer partijen zien:

Verhuizing van een domeinnaam -welke door Gebruiker voor de Opdrachtgever geregistreerd is- naar een andere provider, is uitsluitend toegestaan, indien Opdrachtgever als houder van de domeinnaam aan al haar betalingsverplichtingen jegens Gebruiker heeft voldaan.

Deze clausule is in strijd met de regels van SIDN. Men mag een verhuizing niet weigeren in gang te zetten enkel omdat facturen niet zijn betaald. Er is een truc met het technisch opheffen van de domeinnaam, maar die is nogal een paardenmiddel. We weten dat veel hosters/registrars deze SIDN-regel bezwaarlijk vinden, maar totdat SIDN de regels aanpast zullen hosters het hiermee moeten doen.

Meelezende hosters en domeinnaambemiddelaars: wie heeft er een horror story wat er mis kan gaan met domeinnamen?


Arnoud Engelfriet is partner bij ICTRecht sinds juni 2008. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.

Dit artikel verscheen gisteren op de blog van ICTRecht.

About the author

Avatar

Arnoud Engelfriet is partner bij ICTRecht sinds juni 2008. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.