Lawfox legt zaak over het copy-pasten van de bier slogan uit

lawfox630415Wie langer meedraait in de hostingsector kan tal van voorbeelden uit zijn of haar mouw schudden over copy-paste gedrag. De situaties waarbij je je eigen teksten van het hosting aanbod, de voorwaarden, ja zelfs de prijzen en factuuropmaak bij de concurrent tegenkomt. Lang niet altijd is daar toestemming voor gevraagd (understatement).

Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het klakkeloos kopiëren van andermans tekst en creaties zonder toestemming is, behoudens enkele gevallen (riep daar iemand CC?),  gewoon niet toegestaan. Er zijn partijen die daar tegen optreden. Waar we het dan over hebben is een gang naar de rechter waarbij in kort geding verbod op de uitingen en ook nog een geldelijke compensatie wordt geëist.

Een KG om deze reden voeren is onplezierig. Naast de uren en kosten die in aanloop daartoe worden gemaakt is de kans dat de kopiërende partij een tik op de neus krijgt groot. De financiële tik kan ook groot zijn, kijk maar naar hoe hard Bavaria heeft uitgehaald. Die zaak is zo opmerkelijk dat we Wouter Dammers van Lawfox om opheldering hebben gevraagd. Zijn betoog begint met de kostencomponent:

De rechter oordeelt ten aanzien van de kosten het volgende: “Your Hosting zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bavaria heeft € 31.707,65 als kosten opgegeven welke niet bestreden zijn. Bavaria heeft voorts aangegeven dat 90% daarvan is toe te schrijven aan de IE-grondslagen en conform 1019h Rv7is te begroten en 10% daarvan aan de onrechtmatige daad grondslag. 90% van dat bedrag komt neer op € 28.536.89. Dit bedrag is dan te vermeerderen met € 81,60 (10% van het liquidatietarief € 816,-) en het griffierecht € 619,-, totaal derhalve € 29.237,49.”

YourHosting moet dus, als verliezende partij, maar liefst bijna EUR 30.000,- betalen. In mijn optiek een absurd hoog bedrag voor een relatief simpele zaak (overigens stel ik wel mijn vraagtekens bij het vonnis).

De wet biedt de mogelijkheid om in rechtszaken met betrekking tot intellectuele eigendom een volledige proceskostenveroordeling te vorderen. Dit is een afwijking ten opzichte van ‘normale’ rechtszaken waarbij slechts een heel beperkt gedeelte van de proceskosten kan worden vergoed (op basis van het zogenaamde ‘liquidatietarief’ – dit wordt aan de hand van een puntensysteem berekend). Voor intellectueel eigendom stelt de wet dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld wordt “in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten” die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Omdat er in de praktijk behoefte bestond aan een handvat om de redelijkheid van de gemaakte proceskosten te kunnen beoordelen, en om het mogelijke kostenrisico beter in te kunnen schatten, zijn er indicatieve maatstaven vastgesteld bij de beoordeling van de proceskosten.

Het betreft momenteel de volgende maatstaf:

  • eenvoudig kort geding: maximaal € 6.000
  • overige korte gedingen: maximaal € 15.000
  • eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi: maximaal € 8.000
  • overige bodemzaken zonder repliek en dupliek en/of pleidooi: maximaal € 20.000
  • eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi: maximaal € 10.000
  • overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi: maximaal € 25.000

In dit geval ging het om een kort geding. En in mijn optiek een eenvoudig kort geding. Dat betekent dus dat volgens deze maatstaf een bedrag van EUR 6.000,- redelijk zou zijn. Uiteraard kunnen kosten in de praktijk wel hoger uitvallen. De eisende partij zal dan echter wel moeten onderbouwen waarom de kosten hoger uitvallen.

Maar: Wanneer de opgegeven proceskosten niet worden beschreven, worden zij in principe gewoon toegewezen. Ook indien de kosten hoger zijn dat het indicatietarief.

In dit geval heeft de advocaat van YourHosting dus steken laten vallen: op zijn minst had hij de redelijkheid van de kosten moeten betwisten (en/of de specificatie daarvan (of dat die niet voorhanden was), en/of de onderbouwing).

Dus dit soort bedragen is niet normaal?
Er wordt afgeweken van de maatstaf. Hoewel dit wel vaker voorkomt, is het dus niet “normaal”.

Waarop is de hoogte van het bedrag gebaseerd?
De hoogte is gebaseerd op de “daadwerkelijke gerechtskosten en andere kosten”. Hieronder vallen onder meer de advocaatkosten (vaak op basis van uurtarief, en in dit geval waarschijnlijk een (absurd) hoog uurtarief). De onderbouwing of specificatie is mij in deze zaak echter niet bekend. Aangezien de hoogte niet overeenstemt met de maatstaf van “redelijkheid” zoals opgenomen in de indicatietarieven had de redelijkheid van de hoogte in mijn optiek ook bestreden moeten worden en dat is – voor zover ik uit het vonnis kan opmaken – niet gebeurd.

En de laatste vraag  kun je een dergelijke misser 100% voorkomen?
Nee: als je een geschil aan de rechter voorlegt, dan kan het muntje de ene kant opvallen, of de andere kant opvallen. Dat is juist het idee van rechtspraak. Wil je dat risico uitbannen, dan zal je de uitkomst in eigen hand moeten houden: overleg en zo nodig schikken, al dan niet via mediation, kan dan mogelijk interessant zijn.

Geschillen om copy/paste gedrag zijn grotendeels te voorkomen. Gewoon niet klakkeloos andermans werk overnemen. Mocht over te veel op elkaar lijkende uitingen toch een geschil ontstaan, dan is de optie die Wouter aandraagt zeker de moeite van het overwegen waard.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.