VVR over doelen voor 2016 en ontwikkelingen in de markt (deel 1)

VVR-logoTot de belangrijkste lezersgroepen van ISPtoday behoren aanbieders van diensten die gebaseerd zijn op domeinnamen, registrars en hostingproviders. Deze twee groepen zijn de laatste jaren geconfronteerd met de nodige veranderingen; meer gTLD’s, regionaal aanbod, buitenlandse concurrentie en consolidatie zijn daar enkele voorbeelden van. Partijen die actief zijn in deze dynamisch markt kunnen echter terugvallen op de VVR.

De VVR staat al 5 jaar voor de belangen van alle registrars in het .NL domein en behoort daarmee tot een organisatie met een behoorlijke grote achterban. In principe zijn dat bijna 1500 partijen, die zich op grond van de status als registrar kunnen wenden tot de VVR en zich daardoor kunnen laten vertegenwoordigen.

VVR en ISPtoday zijn recent een partnership overeengekomen. ISPtoday zal meer aandacht besteden aan VVR gerelateerde zaken. De VVR krijgt daarmee een extra communicatie kanaal richting de achterban en de stakeholders. Dit artikel is de start van de overeenkomst. En wat is er dan logischer dan een interview met bestuur (voorzitter Flip Keijzer) en directeur (Margreth Verhulst). Het interview vond vorige week plaats en wordt over twee dagen verspreid gepubliceerd. Vandaag het eerste deel waarin het strategisch plan voor 2016 centraal staat.

Als we terugkijken naar 2015, wat heeft de VVR dan bereikt?
Flip: “We zijn als bestuur het jaar begonnen door een aantal essentiële vragen te stellen. Waar komen we vandaan en wat willen we de komende periode, jaren bereiken. Een van de eerste conclusies was dat we onze slagkracht moesten vergroten. We liepen daar tegen een barrière aan. We zijn bestuurders van de VVR, maar daarnaast ook ondernemers of werkzaam bij een registrar. Beide functies permanent optimaal vervullen is gewoon erg lastig. Daarom zijn we op zoek gegaan naar versterking en we hebben Margreth bereid gevonden die taak op zich te nemen.”

Een van veranderingen in het afgelopen jaar is dus de benoeming van een directeur?
Flip: “Ja. Kort na de aanstelling van Margreth, waarvoor de ALV toestemming gaf, en de Dag van de Domeinnaam, zijn bestuur en Margreth gaan zitten om ons weer over die vragen te buigen. Dat heeft geleid tot een strategisch document, dat uiteraard ook op onze website staat. Hierin zijn de vier pijlers, of thema’s, benoemd waar we ons op richten.”

Kunnen jullie de lezers kort die vier pijlers beschrijven?
Flip: “De eerste beschrijft onze relatie tot SIDN. In het kort: we komen voort uit de behoefte gevraagd en ongevraagd input en sturing te geven waar mogelijk richting SIDN. Logisch dus dat dat ook nu en in de toekomst de belangrijkste pijler zal zijn. Tegelijk is die input en houding ook gewenst door de SIDN. De afgelopen jaren is door beide kanten hard gewerkt daar de goede methode voor te ontwikkelen en dat levert positieve resultaten op. Bij de pijler SIDN hoort ook het SIDN fonds. Wij vinden dat we daar ook een rol in te spelen hebben. We hebben ervoor gekozen om vanaf de oprichting (eind 2014 ) er vol bij betrokken te zijn, zo goed als het kan. Dit om het fonds ook voor registrars zoveel mogelijk succesvol te laten zijn.”

“Pijler 2 is het steviger neerzetten van de domeinnaambranche. Die wordt steeds breder. registrars zijn de eerste en oudste laag van onze achterban. Ze doen meer dan alleen .NL namen registeren – dat is niets nieuws. Wat er wel nieuw is, is de toename van het aantal gTLD’s en de komst van een aantal TLD’s die behoorlijk dicht tegen het .NL landschap aanzitten. .Amsterdam en .FRL zijn daar voorbeelden van.”

“Wat wij merken is dat registrars, die gewend zijn aan samenwerking en vertegenwoordiging via de VVR,dat ook best bij de andere TLD’s willen zien. We hebben beloofd onze rol in die richting te verbreden.”

Mogen we concluderen dat pijler 1 en 2 gaan om betere onderlinge samenwerking?
Margreth: “Dat is een van de rode draden in het plan, maar zeker niet de enige. Wat in onze relatie met SIDN en de branche ook nadrukkelijk zit is de permanente aandacht voor kwaliteit. Samenwerking en kwaliteit zijn punten die we niet zelf verzonnen hebben. De leden zijn hier om advies gevraagd tijdens het debat.”

Flip: “We kunnen als bestuur een hoop bedenken, maar kiezen toch echt vooral op basis van de wil en wens van de leden. Dat zeg ik niet zomaar, we hebben in het verleden na overleg met de achterban ook wel eens geconstateerd: oké dit kan blijkbaar op een lager pitje, want schijnbaar zijn er zaken die hoger moeten staan. Je wilt een voorbeeld? De aandacht voor prijsstelling is destijds iets verminderd omdat de leden de kwaliteit van het .NL op dat moment belangrijker achtten.”

Iedereen die de IT sector ook maar zijdelings volgt, weet dat consolidatie, expansie en nieuwe markten daar hoog op de agenda staan. In het strategisch plan van de VVR staat onder pijler 3: samenwerking. De samenwerking met andere partijen in de internetbranche.

Flip: “Het wordt belangrijker door de overheid gezien en gehoord te worden. Wij vertegenwoordigen ongeveer 1500 bedrijven die aan het begin staan van wat je met internet kunt doen. Een domeinnaam is immers vaak de basis voor andere business. Wat wij doen is samenwerking zoeken en aanbieden op basis van de kracht die we hebben.”

Margreth: “Daarnaast moet je daar ook heel realistisch mee omgaan. We kunnen als VVR gewoon niet bij elk overleg aanwezig zijn. Met het bundelen van de krachten waar mogelijk kun je effectiever je punt maken en lobbyen.”

Dan is jullie vierde pijler communicatie, waarom is dat zo expliciet benoemd?
Margreth: “Toen ik vorig jaar net aantrad viel me op hoeveel er al gedaan was, maar hoe weinig daarover bij de leden bekend was. Dat is jammer, want we kunnen de leden beter aan boord houden en tot meer activiteit bewegen als ze meer feeling hebben bij wat we doen en waarom we dat doen. Daarom moet communicatie hoog op onze agenda staan.”

Flip: “Alleen al door het benoemen van deze vier punten, dit te bespreken met de leden en hierover met ISPtoday te spreken maken we duidelijk ook echt werk te maken van de communicatie. Daarnaast willen we ook meer aandacht voor de Dag van de Domeinnaam want dat is het moment om elkaar aan te horen, scherp te houden en daardoor zijn we in staat een beter geluid te laten horen. Verder hebben we sinds vorige jaar ook bepaald dat we twee keer per jaar een bijeenkomst met de commissies organiseren. Hierdoor verkleinen we de onderlinge afstand en de kennisdeling is effectiever. Dat zie ik ook als invulling van ons plan de communicatie tussen leden en achterban te verbeteren.”

(woensdag deel II van het interview met Margreth Verhulst en Flip Keijzer van de VVR)

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.