Werk aan de winkel voor WAN-providers

Eind 2012 hebben wij een enquête naar WAN-connectiviteit uit laten voeren door onderzoeksbureau Vanson Bourne. Aan deze enquête deden 400 ICT-besluitvormers op senior niveau mee die werkzaam zijn bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland. De deelnemende bedrijven zijn actief in acht sectoren (zie afbeelding hieronder) en hebben 500 tot meer dan 3.000 werknemers in dienst. Dit artikel vat de enquêteresultaten samen om inzicht te bieden in de houdingen van ICT-professionals die grote en complexe netwerken beheren en eindverantwoordelijk zijn voor de prestaties, betrouwbaarheid, beveiliging en ontwikkeling van hun netwerk.

sectoren_cienaNederlanders minst tevreden over WAN-provider

Het eerste deel van de enquête richtte zich op de tevredenheid over de provider, de selectiecriteria die bedrijven hanteren bij het kiezen van een provider, en punten waarop providers hun diensten zouden kunnen verbeteren. Allereerst werden de respondenten gevraagd hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit en toegevoegde waarde van hun huidige WAN-verbindingen. In totaal 60% van alle ondervraagden zijn hier tevreden tot zeer tevreden over. Nederlandse ICT-professionals bleken vergeleken met de andere landen het minst tevreden (53%). Een vergelijking per sector wees uit dat financiële dienstverleners het minst tevreden waren, terwijl organisaties in de categorie zakelijke en professionele dienstverlening blijk gaven van het hoogste tevredenheidniveau. Een simpele verklaring hiervoor is dat sommige branches veeleisender zijn dan andere.

De beveiliging en bandbreedte zijn de belangrijkste criteria voor de keuze van een provider. Daarnaast is de prijs een belangrijk aspect; voor ongeveer de helft van de respondenten bevindt de prijs zich in de top drie van selectiecriteria. De beschikbaarheid van service level agreements (SLA) op maat en de mogelijkheid om verbindingen binnen het gewenste tijdsbestek af te kunnen nemen waren eveneens populaire selectiecriteria. Uit een analyse van de selectiecriteria voor leveranciers per sector blijkt dat er sprake is van opvallende verschillen. Zo krijgt de gegevensbeveiliging binnen de publieke sector nauwelijks meer prioriteit dan de prijs. In de logistieke en transportwereld is de bescherming van gegevens vele malen belangrijker dan de prijs.

Behoefte aan variabele bandbreedte en ‘pay per use’ model

Het tweede deel van de enquête ging in op de interesse van IT managers in WAN-connectiviteit met variabele bandbreedte en prijsmodellen. De respondenten waren allemaal geïnteresseerd in een WAN-dienst die zich aanpast aan pieken en dalen in het gegevensverkeer. Meer dan 80 procent van de respondenten gaf aan “enigszins geïnteresseerd” of zelfs “zeer geïnteresseerd” te zijn.

Hoewel de respondenten minder enthousiast zijn over een ‘pay per use’-model, vindt ongeveer 40%  dit een aantrekkelijke optie. Op dit gebied is er sprake van weinig variatie tussen sectoren. Dit zou kunnen betekenen dat ICT-afdelingen deze optie nog aan het evalueren zijn. Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat slechts 20% van de steekproef hun bandbreedtebehoeften als “variabel” beschreef. De belangrijkste overwegingen om voor een ‘pay per use’-model te kiezen, zijn voorspelbaarheid, de mogelijkheid om diensten op maat af te nemen en kostenreducties.

Meerderheid bedrijven besteedt ICT uit

Het derde deel van de enquête richtte zich op de huidige populariteit van ICT-uitbesteding en de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. In de onderzochte landen besteedt meer dan de helft van alle bedrijven tot op zekere hoogte ICT-taken uit. Afhankelijk van de sector is 25 tot 50 procent van de bestaande uitbesteders van plan om meer uit te besteden. Dit lijkt erop te wijzen dat zij zich hier prettig bij voelen en tevreden zijn met hun ervaringen op dit gebied.

Het tegenovergestelde geldt voor ICT-organisaties die geen gebruik van ICT-uitbesteding maken. Van de grofweg een op de drie bedrijven die nog geen ICT-taken uitbesteedt, is slechts 40% van plan om in de toekomst taken uit te besteden. Deze kloof tussen uitbesteders en niet-uitbesteders lijkt te duiden op sterke verschillen in de manier waarop ICT-afdelingen zijn georganiseerd en de waarde die zij aan uitbesteding toekennen.

WAN-providers zijn eerste keus bij toepassen van encryptietechnologie

De enquête eindigde met een evaluatie op het gebied van beveiliging en encryptie. Het zal geen verbazing wekken dat internetbeveiliging op brede schaal als een groeiend probleem wordt gezien. De enquêteresultaten lijken dit te bevestigen. Meer dan een derde van alle deelnemende organisaties – waarvan meer dan de helft Franse bedrijven – rapporteerde in de afgelopen achttien maanden (vóór november 2012) een toename in het aantal beveiligingsrisico’s. In dezelfde periode kreeg meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven in de nutssector te maken met aanvallen op kritische infrastructuren.

Gezien de hoge prioriteit die aan de beveiliging wordt toegekend, werden de respondenten gevraagd naar de beveiligingsmethoden die ze binnen hun organisatie hanteren. Duitsland voert de lijst aan als het gaat om het gebruik van encryptie van de gegevensoverdracht: de helft van alle Duitse respondenten maakt hier gebruik van. De WAN-provider vormt de voornaamste bron van encryptietechnologie, hoewel een grote minderheid er de voorkeur aan geeft om hiervoor een beroep te doen op een specialistische leverancier.

Grofweg drie van de vier respondenten gaf aan hun gegevensverbindingen te versleutelen. Slechts rond een kwart van de bedrijven die geen gebruikmaakt van encryptie van de gegevensoverdracht is van plan om daar in de komende maanden verandering in te brengen. De enquêteresultaten geven aan dat de toekomstige gebruikers het meest waarschijnlijk Nederlandse en Duitse bedrijven zullen zijn. Op sectorniveau toonde de logistieke en transportsector de grootste interesse voor encryptie.

Wat de resultaten ons vertellen

De tevredenheid over WAN-connectiviteit laat nogal te wensen over, tenminste in de vier landen waarin onderzoek werd gedaan. De enquêteresultaten geven daarnaast aan dat WAN-providers op een groot aantal gebieden de nodige zwakke punten zullen moeten verbeteren om de gebruikerstevredenheid te verhogen. Dankzij hun uitgebreide netwerkdekking zullen bedrijven echter een beroep op hen blijven doen om te voorzien in hun behoefte aan WAN-connectiviteit.

Uit de enquêteresultaten bleek een brede belangstelling voor een model dat gebruikers variabele bandbreedte biedt. Deze interesse lijkt het gevolg te zijn van een gestage toename van het bandbreedteverbruik. Deze belangstelling wordt echter getemperd door onzekerheid rond de voordelen en risico’s van een flexibel prijsmodel. Hoewel ICT-organisaties waardering tonen voor de mogelijkheid om de bandbreedte naar behoefte op te schalen of in te krimpen, blijven sommige respondenten zich zorgen maken over de onvoorspelbaarheid van prijzen die met een dergelijk model gepaard zou kunnen gaan.

De belangrijkste vraag op het gebied van ICT-uitbesteding lijkt niet “of”, maar “hoe” te zijn. Een overgrote meerderheid van respondenten besteedt reeds ICT-taken uit, en een kleine minderheid daarvan is van plan om het niveau van uitbesteding verder op te voeren. Anderzijds is het minder waarschijnlijk dat bedrijven die nog geen beroep doen op uitbesteding een voor hen overtuigende reden zullen vinden om dat opeens wel te gaan doen. Deze situatie lijkt te wijzen op een organisatorische vooringenomenheid of onzekerheid ten aanzien van de werkelijke waarde van uitbesteding.

Hoewel de beveiliging een erkend en groeiend probleem vormt, treffen lang niet alle bedrijven maatregelen op het gebied van netwerkbeveiliging. Dit is opvallend, maar zou simpelweg een kwestie van timing kunnen zijn: het aantal beveiligingsrisico’s en de schade die zij aanrichten groeien zo snel dat sommige bedrijven nog steeds aan het uitvinden zijn hoe zij zich optimaal kunnen beschermen. In sectoren waarin sprake is van striktere overheidsrichtlijnen, zoals de financiële wereld, nutssector en farmaceutische industrie, is op dit gebied sprake van een bovengemiddeld adoptietempo. Wat de toekomst ook moge brengen, leveranciers van WAN-connectiviteit genieten een niveau van vertrouwen dat hen de favoriete keuze van bedrijven maakt. Zij zullen dan ook in het overgrote deel van de toekomstige vraag naar gegevensencryptie voorzien.


Mervyn Kelly is Director of Field Marketing bij Ciena.