CBP-onderzoek DPI-gebruik KPN “in afrondende fase”

Het College Bescherming Persoonsgegevens doet onderzoek naar het gebruik van DPI door KPN. Na bijna twee jaar is het onderzoek “in een afrondende fase”.

Groot nieuws, toen in 2011 bekend werd dat KPN haar aandeelhouders trots vertelde dat zij “als eerste operator ter wereld” deep packet inspection gebruikte. Ze snuffelde in het internetverkeer van haar gebruikers om te kunnen bepalen wat die gebruikers op internet precies doen. KPN’s klanten en de politiek reageerden verontwaardigd en iets meer dan een jaar later werd netneutraliteit in de wet verankerd. Internetaanbieders mogen zich niet bemoeien met wat gebruikers op internet doen.

KPN handelde mogelijk in strijd met zowel de Wet bescherming persoonsgegevens als het strafrecht door in het verkeer van haar gebruikers te neuzen. Zowel de OPTA als het CBP kondigde onderzoek aan. Hetonderzoek van de OPTA was snel afgerond. Omdat de regels over privacy waarop de OPTA toeziet nauw samenhangen met de regels die door het CBP worden gehandhaafd, heeft de OPTA haar onderzoeksgegevens overgedragen aan het CBP. Bijna twee jaar later heeft het CBP haar onderzoek nog altijd niet afgerond.

De OPTA wilde niets over de zaak kwijt, zolang het onderzoek van het CBP nog loopt.

Het college is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het belang dat is gemoeid met het verstrekken van deze informatie niet opweegt tegen het belang dat is gemoeid met inspectie, controle en toezicht door het CBP en het college […]

Het onderzoek van het CBP duurt inmiddels meer dan anderhalf jaar. De persvoorlichting wilde niets loslaten over de stand van zaken in het onderzoek. Daarom deed ik een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en vroeg het CBP alle documenten openbaar te maken die iets zeiden over de status van het onderzoek. Het verzoek werd geweigerd en het CBP antwoordde:

Het onderzoek naar het gebruik van deep packet inspection door KPN is thans nog niet afgerond. Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase.

Met onderhavig besluit beslist het CBP, conform uw verzoek om informatie, daarom op het verzoek om documenten die iets zeggen over de voortgang en/of status van het onderzoek. Hiertoe is nagegaan in hoeverre het verstrekken van de desbetreffende informatie achterwege dient te blijven vanwege enige (uitzonderings)grond in de Wob. Het CBP is op de navolgende gronden tot de slotsom gekomen dat uw verzoek niet voor inwilliging in aanmerking komt.

En daar moeten we het dus nu maar even mee doen: “het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase.” Zou er, na twee jaar, dan toch nog eens duidelijk worden wat KPN verstaat onder deep packet inspection? En of zij inderdaad het internetverkeer van haar gebruikers heeft bekeken en met welk doel zij dat gedaan heeft?


Rejo Zenger houdt zich bezig met de bescherming van privacy, digitale burgerrechten en een transparante overheid. Vanaf het eerste moment is hij gefascineerd door de vrijheid die het internet met zich brengt, maar ziet hij ook de noodzaak om die vrijheid te beschermen. In de strijd tegen spam is hij eind 2002 het project spamvrij.nl begonnen. Tegenwoordig werkt hij bij Bits of Freedom, maar deze blog is op persoonlijke titel.

Dit artikel verscheen op 9 april 2013 op het persoonlijk blog van Rejo Zenger en is met toestemming overgenomen op deze website.

About the author

Avatar

Rejo Zenger is onderzoeker bij Bits of Freedom. Sinds de eerste dagen van het internet is hij gefascineerd door de onbegrensdheid en het open karakter en de vrijheid die dat oplevert. Maar hij ziet ook de noodzaak om die vrijheid te beschermen. In de strijd tegen spam is hij eind 2002 het project spamvrij.nl begonnen.