Ontwikkelingen op de ISP-arbeidsmarkt

Op de eerder dit jaar gehouden DPHA Techday werden door de aanwezigen en organisatoren diverse keren opmerkingen gemaakt over het benaderen van elkaars personeel. Vooral de oproep van een spreker, ter afsluiting van zijn presentatie, of iemand nog zijn cv bij zich had kon op heel wat reacties uit de zaal rekenen. DHPA leden blijken namelijk een gedragscode te hebben die voorschrijft geen personeel bij elkaar weg te kopen.

Dat bedrijven zuinig omgaan met personeel en liever niet hebben dat die snel weer vertrekken is begrijpelijk. Het is immers altijd lastig goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te vinden. Dit –  en de vrees dat er bedrijfsgeheimen bij de concullega’s belanden –  is dan ook het voornaamste argument concurrentiebedingen te hanteren. Door het combineren van zo’n beding voor de werknemers en de gedragscode tussen de werkgevers kan inderdaad tot op zekere hoogte worden voorkomen dat de bedrijven te snel personeel zien vertrekken.

Instroom en behoud
Naar de instroom en vooral het verloop van personeel in de ICT sector is in Nederland opvallend weinig onderzoek gedaan. Amerikaans onderzoek, dat weliswaar voor de hypotheekcrisis werd gehouden, geeft aan dat 50% van al het nieuw aangetrokken personeel binnen 18 maanden alweer is vertrokken. Het mag duidelijk zijn dat met dit soort scores de overall kosten van personeel, dus inclusief werven en opleiden, kritisch moeten worden bekeken. De neiging personeel via allerlei constructies langer aan zich te binden is daarmee ook bijna goed te praten. Bijna, want of het inperken van de werknemersrechten door concurrentie bedingen en branche afspraken de motivatie en inzet ten goede komt is nog maar de vraag.

Focussen op het behouden van personeel is een manier voor de werkgever zijn bedrijfsvoering te continueren. Een andere methode is te focussen op de instroom, dus actief de markt opgaan en zoeken naar personeel. Daarbij wordt de afgelopen maanden een aantal interessante trends steeds duidelijker waarneembaar.

Achtergrond
Bijna alle bedrijven die de afgelopen maanden door de redactie van ISP Today samen met mij zijn bezocht of benaderd, hebben aangegeven op zoek te zijn naar gekwalificeerd personeel. Deze vraag heeft betrekking op alle functies in de bedrijven, van pure technische functies tot administratieve back-office taken. Dat doet de vraag rijzen, wat er aan de hand is met de sector. Is de uitstroom zo groot geworden of is de groei plotsklaps gaan versnellen. Bij nadere analyse blijkt er sprake te zijn van een samenloop van omstandigheden. Aan de ene kant is er inderdaad een groei versnelling waarneembaar voor sommige diensten en aan de andere kant is het de combinatie van uitstroom uit de sector en een veel kleiner dan verwacht aanbod op de arbeidsmarkt.

Zij-instroom
Steeds meer bedrijven in de ICT sector daarom uit nood voor zij-instromers. Dit zijn mensen die niet uit de ICT sector afkomstig zijn, maar  vergelijkbare werkervaring hebben opgedaan in andere takken. Het spreekt voor zich dat marketing en sales vacatures in bijvoorbeeld de hosting of telecom sector – zeker na enige training – op die manier kunnen worden ingevuld. De meerwaarde van zij-instromers moet nadrukkelijk niet worden onderschat. De kennis over bijvoorbeeld procedures en zelfs klantgroepen die op deze wijze in de bedrijven wordt geïntroduceerd is van grote waarde.

Voor de meer technische functies gaat het scenario van zij-instromers werven echter niet op. De specifieke kennis die voor dit soort functies nodig is kan alleen door een echte opleiding worden verkregen.

Ook ISOC ziet dit
Dat de redactie van ISP Today niet de enige is die de spanning op de arbeidsmarkt vaststelt bleek onlangs tijdens een interview met de directeur van ISOC, Jan Willem  Broekema. Sprekend over de kwaliteit van het onderwijs en de vaardigheden van de nieuwe lichtingen systeembeheerders schetste hij een scenario dat aanzet tot denken.

Het interview met Jan Willem Broekema verschijnt op komende vrijdag op ISP Today