Vita Zwaan over verwarrende cookiewetgeving

De nieuwe cookiewet en de manier waarop die moet worden geïmplementeerd, is onderwerp van veel discussie. De nieuwe cookiebepaling (artikel 11.7a Telecommunicatiewet) trad op 5 juni jl. in werking en vereist dat voor alle soorten cookies vooraf toestemming wordt verkregen, tenzij de cookies vallen onder een van de twee strikt geformuleerde uitzonderingen. De wet is ingewikkeld, zowel juridisch als in de praktische uitvoering daarvan. Wat niet helpt is dat toezichthouder OPTA  tot op heden maar weinig duidelijkheid heeft verschaft.

Mijn collega Vita Zwaan werd over de nieuwe cookiewet geïnterviewd door het blad SC. Conclusie: de onduidelijkheid omtrent de nieuwe cookieregels is groot. En de verwarring zal alleen nog maar groter worden zodra per 2013 het amendement in werking treedt waardoor straks de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing wordt op tracking cookies. Hieronder heb ik het artikel overgenomen. Het artikel werd gepubliceerd in de SC van donderdag 16 augustus 2012. Het artikel verscheen op 23 augustus ook online.

Cookiewet leidt tot verwarring bij overheid en bedrijven
Deskundigen hadden al gewaarschuwd: doe ’t niet. Nu is de Nederlandse cookiewetgeving toch van kracht en zit de markt met de handen in het haar. De verwarring dreigt alleen nog maar groter te worden, zegt advocaat Vita Zwaan

Op 5 juni werden de Nederlandse cookiebepalingen in de Telecommunicatiewet van kracht. De nieuwe regels – van Brusselse oorsprong – moeten de burger op internet beschermen tegen ongewenste, spionageachtige praktijken van bijvoorbeeld adverteerders. Maar sinds de inwerkingtreding is de verwarring van het internet af te lezen. Soms worden gebruikers gewaarschuwd als ze een site bezoeken, maar vaak ook niet. De waarschuwingsteksten gaan van summier tot uitgebreid. Van een discrete boodschap onderin het scherm tot pontificale meldingen waar niemand omheen kan.

De verwarring is groot, beaamt advocaat Vita Zwaan van het in ict-recht gespecialiseerde kantoor SOLV Advocaten in Amsterdam. Zij geeft cliënten uitleg over de nieuwe wet, maar loopt daarbij zelf tegen een kennisgat aan. ‘Niemand weet hoe precies aan de regels moet worden voldaan. De markt zit te wachten op toezichthouder Opta, die uitleg over de wettekst moet geven,’ zegt ze. Begin deze maand publiceerde Opta weliswaar antwoorden op veelgestelde vragen, maar volgens Zwaan ‘is er nog veel onduidelijkheid’. Een bijzondere gang van zaken, vindt zij. ‘Dit soort verwarring heb ik niet eerder gezien bij een wet die nota bene speciaal is ontwikkeld voor internet.’

Het begint al bij de vraag wie er nu eigenlijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het naleven van de regels. ‘Onduidelijk is wie er “geïnformeerde toestemming”, zoals het wettelijk heet, moet ontvangen voor het plaatsen en/of lezen van cookies. Geldt dit voor de eigenaar van de website of voor het advertentienetwerk dat de advertenties op de site verzorgt? Volgens Opta moet de eigenaar zelf toestemming ontvangen, maar de Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders zegt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Nadere opheldering hierover zou wenselijk zijn.’

Uitzonderingen
Welke cookies wel en niet onder de regels vallen, is nog niet glashelder. De wet kent een uitzondering voor ‘functionele cookies’, maar volgens Zwaan is niet uitgespeld wat daar precies onder valt. Opta zelf stelt dat de uitzondering alleen geldt in het geval dat een cookie ‘strikt noodzakelijk is voor een door een gebruiker gevraagde dienst. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een cookie die nodig is om af te rekenen bij een webshop of ten behoeve van het inloggen bij internetbankieren’. Deze uitleg is volgens Zwaan te beperkt voor de praktijk.

Ook over de vraag hoe er toestemming verkregen moet worden, bestaat nog onduidelijkheid. ‘Nederland heeft de regels zo uitgelegd dat je niet alleen moet informeren over het plaatsen en lezen van cookies, maar dat de gebruiker een handeling moet verrichten tot het geven van toestemming. Kan die toestemming bijvoorbeeld worden verkregen via de instellingen in de browser? Op dit moment niet, zegt zowel Nederland als de Europese Commissie, maar de mogelijkheid daartoe wordt wél opengelaten voor de nabije toekomst. Dat kan de zaak op korte termijn alweer veranderen, waardoor organisaties straks misschien investeringen hebben gedaan voor een zeer korte tussenperiode.’

Dramatisch
Die investeringen moeten niet onderschat worden, benadrukt Zwaan. ‘De cookiemelding moet niet alleen in beeld komen, daaromheen moet een heel systeem gebouwd worden. Zo wil je waarschijnlijk dat een bezoeker die cookies weigert, de site gewoon te zien krijgt, maar dan zonder de functionaliteit van de cookies. Dat is ingewikkeld te realiseren, daarom hebben wij de site van SOLV op zwart gezet voor gebruikers die geen cookies accepteren. Maar voor een uitgever is dat natuurlijk geen aantrekkelijke optie. Bovendien moet een registratiesysteem worden opgetuigd om later te kunnen bewijzen dat je de wet hebt nageleefd.’ Als gevolg van al deze rompslomp pakt de wet volgens Zwaan ‘dramatisch’ uit voor de online advertentiebusiness.

Daarbij is het volgens haar ‘de vraag wat de consument ermee opschiet’. Zwaan begrijpt de keuze van de wetgever om de consument te beschermen tegen al te opdringerige adverteerders. ‘Maatregelen om ervoor te zorgen dat je niet ongewild wordt gevolgd, genieten volgens mij ook steun van de meeste mensen. Maar dat kun je eenvoudiger en beter realiseren via de browser, zonder mensen er voortdurend mee lastig te vallen.’ Ze wijst erop dat de cookieregels niet verbieden dat er advertenties worden getoond. ‘Dat wordt soms gedacht, maar zo werkt het niet. Je krijgt nog steeds advertenties te zien als je cookies weigert, alleen zijn ze niet op jouw surfgedrag afgestemd.’

Persoonsgegevens
Saillant detail is dat nog niet de gehele wet in werking is getreden, want dat durfde vooral de Eerste Kamer niet aan. Op 1 januari wordt een extra artikel van kracht, waar misschien wel het meeste venijn in zit. Bepaalde soorten cookies worden vanaf dat moment geacht een ‘verwerking van persoonsgegevens’ met zich mee te brengen, waardoor automatisch de Wet bescherming persoonsgegevens hierop van toepassing wordt. ‘Dit betekent onder meer dat het College bescherming persoonsgegevens op de hoogte moet worden gebracht en dat mensen inzagerecht krijgen,’ aldus Zwaan.

De minister heeft er steeds op gehamerd dat een vrijstelling van het zware Wbp-regime geldt als bewezen kan worden dat de cookies niet voor het verwerken van persoonsgegevens worden gebruikt. ‘Ik denk dat die vrijstelling in veel gevallen zou moeten gelden, omdat gegevens vaak niet tot personen herleidbaar zijn. Maar ik vrees dat het moeilijk zal worden om dat te bewijzen,’ zegt Zwaan.

Bron: SC donderdag 16 augustus 2012, auteur: Richard SandeeCaroline de Vries
is advocaat-stagiaire bij SOLV en heeft een diepgaande interesse voor het informatierecht als rechtsgebied. Ze vindt het een uitdaging om het recht toe te passen in de huidige informatiemaatschappij. Hiervoor werkte ze een tijdje bij Bits of Freedom. Tijdens haar studie bedacht ze een juridische toets voor de aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen.

Dit artikel verscheen op 27 augustus 2012 op het blog van SOLV en op 16 augustus werd het gepubliceerd in SC. Het is met toestemming overgenomen op deze website.